Pelitieto.net


Case: Verkkoyhteisöt

Yhteisöllisiä pelipalveluja ja pelaajien sosiaalisuutta

© Jani Kinnunen, 2009

Peleihin liittyviä verkkoyhteisöjä on monenlaisia. Joissain yhteisöllisyys rakentuu pelimaailman sisälle, toisissa yhteisöllisyys on muulla tavoin peliin liittyvää. Yhteisöstä riippuen jäsenten välinen kommunikaatio ja vuorovaikutuksen tavat voivat vaihdella paljonkin, mutta ne joka tapauksessa ovat edellytys yhteisöllisyyden rakentumiselle ja sen ylläpitämiselle.

Rajoja ylittävää yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta

Kaikkia verkkoyhteisöjä yhdistää se, että ne ovat verkossa eli internetissä. Verkkoyhteisön jäsenten välinen kommunikaatio ja muu vuorovaikutus tapahtuu verkonvälityksellä eri laitteita hyödyntäen. Perinteisin tapa on käyttää tietokonetta, mutta nykyisin myös erilaiset mobiililaitteet, kuten matkapuhelimet, mahdollistavat pääsyn verkkoon. Myös uusissa pelikonsoleissa on nykyisin verkko-ominaisuuksia, joiden avulla eri paikoissa olevat pelaajat voivat pelata yhdessä tai toisiaan vastaan sekä olla pelien ulkopuolellakin tekemisissä keskenään.

Verkkoyhteisöjä eivät määritä samanlaiset ajalliset tai paikalliset rajat kuin perinteisiä yhteisöjä. Verkkoyhteisön jäsenet voivat olla eri puolilta maailmaa, eikä heitä välttämättä yhdistä mikään muu kuin yhteinen kiinnostus yhteisön perustana olevaan asiaan, olipa se sitten jokin tietty peli tai vaikkapa valokuvausharrastus. Tällaisiin yhteisöihin on helppo liittyä, mutta niistä on myös helppo erota, toisin kuin perinteisistä yhteisöistä. Monissa verkkoyhteisöissä toimitaan anonyymisti nimimerkin takaa, mutta varsinkin viime vuosina verkkoon on syntynyt myös yhteisöjä, joissa esiinnytään omalla nimellä. Se, millä tavalla julkisuutta ja yksityisyyttä säädellään ja käsitellään kussakin yhteisössä, vaikuttaa yhteisön jäsenten väliseen vuorovaikutukseen.

Verkossa toimitaan usein nimimerkin takaa "naamioituneina", mutta joissain verkkoyhteisöissä esiinnytään myös omalla nimellä. (Lähde: Wikipedia)

Verkossa toimitaan usein nimimerkin takaa "naamioituneina", mutta joissain verkkoyhteisöissä esiinnytään myös omalla nimellä. (Kuvalähde: Wikipedia)

Verkkoyhteisöjä tarkasteltaessa kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, etteivät ns. virtuaalimaailma ja ”tosi elämä” ole toisiaan poissulkevia kategorioita, vaan verkossa toimiminen limittyy ja sulautuu yhä enenevissä määriin osaksi ihmisten normaalia arkielämää. Verkossa ollaan tekemisissä vanhojen ystävien kanssa ja verkkoyhteisöistä löydettyjen uusien tuttavuuksien kanssa toimitaan myös verkon ulkopuolella. Eri yhteisöjen rajat eivät siten kulje puhtaasti virtuaalisen ja fyysisen maailman välillä.

Pelien ja verkkoyhteisöjen suhde on monimuotoinen

Pelaaminen ja pelit liittyvät verkkoyhteisöihin monin eri tavoin. Yhteisöllisyys voi olla täysin pelin sisälle rakentunutta, tietyt pelit edellyttävät niihin liittyvän yhteisön olemassa oloa, tietyn pelin harrastajat voivat perustaa yhteisöjä varsinaisten pelipaikkojen ulkopuolelle ja joissain alun perin peleihin täysin liittymättömissä yhteisöissä pelaamisesta on tullut tärkeä jäsenten välisen vuorovaikutuksen muoto. Tarkastellaan lähemmin näitä tapauksia esimerkkien kautta.

Pelin sisäinen yhteisöllisyys

World of Warcraft (lyhenne WoW) on tällä hetkellä suosituin verkossa pelattava massiivinen moninpelaajan roolipeli (englanninkielinen lyhenne MMORPG eli massively multiplayer online role-playing game). WoWilla on useita miljoonia pelaajia ympäri maailman. Pelaajat pelaavat yhdessä ja toisiaan vastaan virtuaalisen pelimaailman sisällä internetin välityksellä. Pelaajien välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus tapahtuvat ensisijaisesti pelimaailman sisällä, minne rakentuu myös erilaisia yhteisöllisyyden muotoja. WoWissa pelaajien yhteenliittymiä kutsutaan killoiksi. Killat kilpailevat toisiaan vastaan ja niiden sisällä saattaa olla hyvinkin selkeää työnjakoa pelaajien kesken. Killat voivat kehittää itselleen erilaisia symboleja ja toiminnan muotoja vahvistaakseen jäsentensä välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Varsinaisen pelaamisen lisäksi pelimaailmaa voidaan hyödyntää muutenkin harrastuneisuuden ja yhteisöön kuulumisen osoittamiseksi. Pelaajat voivat esimerkiksi käyttää WoWin pelimoottoria valmistaakseen pelimaailman sisäisistä tapahtumista videoklippejä, joita he esittelevät toisille pelaajille Youtubessa (esimerkiksi http://www.youtube.com/watch?v=N2Av0lUNS2k). Näin WoWin sisäinen yhteisöllisyys jatkuu myös toisen verkkoyhteisön eli Youtuben alueella, ja samalla se vahvistaa yhteisöön kuuluvien jäsenten välisiä sosiaalisia siteitä.

Näyte World of Warcraftin pelimaailmasta ja -hahmoista

Näyte World of Warcraftin pelimaailmasta ja -hahmoista

Pelin ympärille rakentunut yhteisöllisyys

WoWissa pelaajien välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio tapahtuvat ensisijaisesti pelimaailman sisällä, mutta pelimaailman ulkopuolelle ulottuvat vuorovaikutuksen muodot voivat tukea pelin sisäistä yhteisöllisyyttä. Toisenlaisen esimerkin pelaamiseen liittyvästä verkkoyhteisöllisyydestä tarjoaa Topkani-sivusto. Topkani-sivustolla voi pelata lyhytkestoisia selainpelejä, jotka muistuttavat monia tuttuja digitaalisia pelejä, joita moni on aiemmin pelannut yksinpeleinä. Esimerkiksi Tetriksestä on sivustolla tarjolla Startris -niminen peli, jota jokainen aiemmin Tetristä pelannut osaa välittömästi pelata. Sivustolla näitä pelejä pelataan kuitenkin muita pelaajia vastaan, mikä edellyttää vastapelaajien löytymistä. Ratkaisun tähän ongelmaan tuo pelien ympärille rakennettu yhteisö, jossa muita pelaajia voi haastaa mukaan peliin ja jossa muiden pelaajien kanssa voi olla tekemisissä pelaamisen ulkopuolellakin. Topkani-sivustolla pelaajien välinen vuorovaikutus ei tapahdu pelin sisällä vaan pelin ulkopuolelle rakennetun yhteisön kautta. Pelit ja yhteisö ovat kuitenkin erottamattomassa suhteessa toisiinsa. Pelaaminen kannustaa kommunikoimaan muiden yhteisön jäsenten kanssa pelin ulkopuolella, ja tutustuttuaan muihin pelaajiin heitä on helpompi haastaa mukaan peliin. Lisäksi pelaamalla tietyn määrän pisteitä keränneet pelaajat saavat käyttöönsä aina uusia vuorovaikutuksen välineitä yhteisössä toimimisen tueksi.

Näyte Topkanin yhteisön aloitussivulta

Näyte Topkanin yhteisön aloitussivulta

Peleihin liittyvät harrastajayhteisöt

Topkani-sivustolla pelit ja peleihin liittyvä yhteisö sijaitsevat samassa paikassa, mutta jotkin peleihin liittyvät yhteisöt syntyvät varsinaisten pelipaikkojen ulkopuolelle. Kyse on tällöin harrastussivustoista, joilla pelaajat voivat kommunikoida keskenään, vertailla pelikokemuksiaan ja yrittää oppia paremmiksi pelaajiksi. Tällaisia yhteisöjä voi syntyä periaatteessa minkä tahansa pelin, jopa rahapelin ympärille. Esimerkiksi Pokeritieto.fi sivustolla pokerin pelaajat voivat keskustella keskenään ja pyrkiä kehittymään pelaajina, vaikka sivustolla ei olekaan mahdollista pelata pelejä. Yhteisön jäsenten välinen kommunikaatio on lähinnä kirjoitettujen viestien varassa. Tällaiset yhteisöt syntyvät helpoiten sellaisten pelien yhteyteen, joiden sisällä on hankalaa kommunikoida muiden pelaajien kanssa, vaikka pelaaminen muuten olisikin sosiaalista toimintaa.

Näyte Pokeritieto.fin keskustelualueen "Pokeritarinat" osiosta, jonne pelaajat voivat kirjoittaa omista pelikokemuksistaan

Näyte Pokeritieto.fin keskustelualueen "Pokeritarinat"-osiosta, jonne pelaajat voivat kirjoittaa omista pelikokemuksistaan

Pelaaminen yhteisön jäsenten vuorovaikutuksen välineenä

Pelipaikkojen ulkopuolelle voi syntyä peleihin liittyviä verkkoyhteisöjä, mutta pelaamisesta voi tulla tärkeä osa verkkoyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta sellaisiinkin yhteisöihin, jotka eivät alun perin ole millään tavalla liittyneet pelaamiseen. Esimerkiksi suosittu Facebook-sivusto koostuu kymmenien miljoonien jäsenten profiili-sivuista. Jäsenet voivat kertoa itsestään haluamiaan tietoja muille yhteisön jäsenille sekä jättää julkisia tai yksityisviestejä muille jäsenille. Hyväksymällä tietyt jäsenet omaksi ystävikseen ja pääsemällä itse muiden jäsenten ystäviksi syntyy Facebook-yhteisön sisälle lukuisia alayhteisöjä. Oman alayhteisön jäsenten kanssa ollaan tekemisissä eri tavoin. Kirjoitetun kommunikaation lisäksi erilaisista Facebookin tarjoamista applikaatioista, joista monet ovat pelejä, on tullut tärkeitä sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja. Kun asentaa tietyn applikaation osaksi omaa profiiliaan, voi kutsua samaa applikaatiota käyttäviä ystäviä osallistumaan keskinäiseen peliin. Pelaaminen ei tällaisissa tapauksissa ole itsetarkoitus, vaan pelejä käytetään instrumentaalisesti vahvistamaan jo olemassa olevia sosiaalisia suhteita.

Esimerkkejä Facebook-sivustolla tarjolla olevista pelillisistä applikaatioista

Esimerkkejä Facebook-sivustolla tarjolla olevista pelillisistä applikaatioista

Facebookissa pelaamisessa tai leikkimisessä on kyse eräänlaisesta faattisen kommunikaation muodosta, jossa viestintä keskittyy pikemminkin pitämään kanavan auki kuin tarjoamaan varsinaista informaatiota. Kyse on tietyssä mielessä samasta asiasta, kun tuttavia tavatessa sanotaan hyvää päivää. Tällöin vahvistetaan jo aiemmin muotoutuneiden sosiaalisten suhteiden olemassa olo ja samalla pidetään niitä yllä. Pelaaminen on monelle miellyttävää toimintaa jo itsessään, joten pelien käyttäminen sosiaalisten suhteiden ylläpitoon on kuin löisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Pelaamisen ja yhteisöllisyyden suhde on moninainen ja uusien innovaatioiden myötä se tulee tulevaisuudessa todennäköisesti muuttumaan. Verkkoyhteisöjen tullessa yhä tärkeämmiksi arkipäiväisiksi toimintaympäristöiksi mahdollistuvat yhä monipuolisemmat pelilliset ja leikilliset vuorovaikutuksen muodot ihmisten välillä. Aivan kuten virtuaalisen ja ”toden” väliset rajat menettävät yhä enemmän merkitystään, myös pelit ja ”tosi” tai ”vakava” tulevat kietoutumaan entistä erottamattomammin toisiinsa.

Esimerkkejä peleihin liittyvistä verkkoyhteisöistä

Lisätietoa

  • Boellstorff, T. 2008. Coming of Age in Second Life. Princeton University Press. Princeton and Oxford.
  • Castranova, E. 2007. Exodus to the Virtual World. Palgrave Macmillan. New York.
  • Hautamäki ym. 2005. Yhteisöllisyyden paluu. Gaudeamus. Helsinki
  • Nuorisotutkimus-lehti 3/2005. Teemana media. Mukana mm. kaksi artikkelia nuorten toimimisesta netissä.
  • Siitonen, M. 2007. Social Interaction in Online Multiplayer Communities. University of Jyväskylä. Jyväskylä.

Tehtäviä

  • Oletko jo yhden tai useamman verkkoyhteisön jäsen? Liittyvätkö kyseiset yhteisöt millään tavoin peleihin?
  • Luo itsellesi profiili Topkani-sivustolle. Kokeile jotain sivuston peliä. Haasta joku muu peliyhteisön jäsen pelaamaan sinua vastaan. Pohdi, mikä merkitys pelikokemukselle on sillä, että kilpailet toista pelaaja vastaan, vaikka itse pelaaminen onkin yksinpelaamista.
  • Jos et ole jo Facebook-yhteisössä, luo sinne itsellesi profiili. Voit halutessasi käyttää keksittyä nimeä, mutta tällöin et luultavasti saa kaverikutsuja muilta jäseniltä, eikä sinun kaverikutsuihisi vastata. Voit kuitenkin tarkastella, millaisia applikaatioita sivustolla on tarjolla jäsenten välisen vuorovaikutuksen tueksi. Kuinka suuri osuus applikaatioista on pelejä? Vinkki: Kirjauduttuasi pääset tarkastelemaan eri applikaatioita sivun vasemmassa alakulmassa olevan ”applications”-napin kautta.
  • Kartoittakaa oppilaiden kanssa, mihin kaikkiin verkkoyhteisöihin he kuuluvat. Kuinka moni yhteisöistä liittyy tavalla tai toisella peleihin? Pohtikaa, kuinka eri verkkoyhteisöt linkittyvät toisiinsa, ja millä tavoin verkkoyhteisöt linkittyvät perinteisiin ”reaalimaailman” yhteisöihin.
Advertisement

Jätä kommentti so far
Jätä kommenttiVastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.%d bloggaajaa tykkää tästä: